0201203Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน กาคิดดอกเบื้ยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับ การคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ


Various forms of mathematics in daily life; figuring interests in the forms of international business system and an accepted local business system; various forms of tax computation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55