1201304Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201104 หรือ
1201204 หรือ
1204151 หรือ
1204202

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับระบบ รูปแบบของระบบสารสนเทศ วัฎจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสืบค้นและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ แผนภาพการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การอธิบายการประมวลผล การออกแบบแฟ้มข้อมูล
ฐานข้อมูลและส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้งาน การจัดทำเอกสาร การวัดและประเมินผลระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบ กรณีศึกษา

Concepts of the systems and Information systems. Systems development life cysles, requirement analysis, data flow diagram, data dictionary, and process description. File, database and user interface design.
Software development, software testing, implementation, documentation, evaluation and maintenance. Case study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54