0119140Seminar in Research Trends in Thai Literature
สัมมนางานวิจัยทางวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาค้นคว้าทางด้านวรรณคดีไทยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา แล้วเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ


Thai literature and research literature on the topic approved by the course instructor. Then offers a technical report
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54