0119139Seminar in Research Trends in Thai Language
สัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย และวิเคราะห์แนวโน้ม สถานภาพของการวิจัยทางด้านภาษาไทย


Research on Thai languages and trend analysis, status of research on Thai language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet