0119137Literature and Buddhism
วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์และตีความแนวคิดของพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยสมัยต่างๆ


Analysis and interpretation of the concept of religion in the contemporary Thai literature
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet