0119135Southeast Asia Literary Works
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภทต่างๆ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการแต่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Southeast Asia Literary Works in the aspects of form, content, concept, and compositon strategies from past to present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54