0119133Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต12 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยตามความถนัดและความสนใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ สะท้อนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรงทางวิชาการ องค์ความรู้จากการวิจัย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการ และการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

Research in Thai language and literature according to students’ interest; well-organized analysis and synthesis of data reflecting academic integrity and accuracy of theories and approaches;
applying research knowledge generated from a field study for academic development; enriching the body of knowledge in Thai language and literature under the supervision of the curricular committee and thesis advisors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54