0119132Language and Folklore
ภาษาและคติชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประเภทของคติชน การนำข้อมูลทางคติชนไปใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า ภูมิปัญญาทางภาษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางภาษา


Characteristics and types of folklore. Folklore to the data used to develop and create the value. Knowledge of English. And can be utilized in the analysis and interpretation of language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet