0119130Local Literature Studies
วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค


Characteristics of folk literature; specific forms, contents, and techniques of language use in folk literature; approaches in studies of folk literature in different regions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54