0119128Literary Interpretation
การตีความวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวคิดในการอ่านและตีความวรรณกรรม การตีความเรื่องสั้น นวนิยาย และกวีนิพนธ์องค์ประกอบและภาษาจากตัวบทคัดสรรของไทย


Principles and concepts in literary reading and interpretation; interpretation of Thai short stories, novels, and poetry; consideration of literary elements and language in the selected works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54