0119128Non-Fiction Studies
สารคดีศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณกรรมประเภทงานเขียนสารคดี ลักษณะเฉพาะทางด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการใช้ภาษาในงานเขียนสารคดีของไทยวิจารณ์งานสารคดีคัดสรร


The literary genre of writing fiction. characteristics of the form, content, and strategies used in the writing of nonfiction of Thailand criticized documentary selection
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54