0119127Isan Literature Review
วรรณกรรมอีสานปริทัศน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมอีสาน ลักษณะเฉพาะด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมอีสาน แนวทางการศึกษาวรรณกรรมอีสาน ปริทัศน์วรรณกรรมอีสานคัดสรร


Background and development of Isan literature; characteristics of style, content, and techniques of Thai language in Isan literature; approaches in Isan literature study; criticism on selected Isan literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54