0119126Local Literature Studies
วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค


Characteristics of local literature; specific forms, contents, and techniques of language in folk literature; approaches in studies of folk literature in different regions
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet