0119122Diversity of Language in Society
ความหลากหลายของภาษาในสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาต่างตระกูลในสังคมไทย การสัมผัสภาษา ชั้นของภาษา การเกิดภาษาลูกผสมและคลีโอล ภาษาในภาวะวิกฤติ การตายของภาษา นโยบายทางภาษา


Diverse language families in Thai society; language contact and classification; hybridization and creole language; endangered language and extinction; language policy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54