0119121Language and Mass Communication
ภาษากับการสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ องค์ประกอบพื้นฐาน รูปแบบและกลวิธีในการนำเสนอภาษาผ่านเนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีการ ความเป็นกลาง ประเด็นทางจริยธรรม รวมทั้งประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อผ่านทางภาษา


Knowledge, fundamental components, forms, and techniques in language expression through various media types for understanding, interpretation, analysis, and examination of structure, methods, objectivity,
ethical issues, and evaluation of media’s reliability via language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54