0119119Diversity of Language in Society
ความหลากหลายของภาษาในสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาต่างตระกูลในสังคมไทย การสัมผัสภาษา ชั้นของภาษา การเกิดภาษาลูกผสมและคลีโอล ภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์และการตายของภาษา นโยบายทางภาษา


Diverse language families in Thai society; language contact; classification of language; hybridization and creole language; endangered language and extinction; language policy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54