0119115Thai Language in Mass Media
ภาษาไทยในสื่อมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ การจำแนกระดับภาษาในสื่อมวลชน ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างของภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน


Characteristics of the Thai language. Printed matter Electronic media and other media. A classification of language in the media. Study and analyze the different nature of the language used in the media
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet