0119114Media Literacy
การรู้เท่าทันสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ องค์ประกอบพื้นฐาน รูปแบบและกลวิธีในการนำเสนอภาษาผ่านเนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้าง วิธีการ ความเป็นกลาง ประเด็นทางจริยธรรม รวมทั้งประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อผ่านทางภาษา


Knowledge, fundamental components, forms, and techniques in language expression through various media types; understanding, interpretation, analysis,
and examination of structure, methods, objectivity, ethical issues, and evaluation of media’s reliability via language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet