0119112Seminar in Thai Language and Literature Research
สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลงานการวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้มและสถานภาพของการวิจัยทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และวรรณกรรมท้องถิ่น


Research in Thai language, literature and local literature studies; analysis of trends and state of Thai language, literature and local literature studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54