0119111New Paradigm in Study of Thai Language and Literature
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันสมัย การนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาษาและวรรณคดีไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน


Modern paradigms in studies of humanities and social sciences; application in data analysis and interpretation of Thai language and literature; utilization of Thai language and literature in dimension of creative economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54