0119111New Paradigms in Thai Language and Literary Studies
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนทัศน์การศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางภาษาและวรรณคดีไทย


Paradigms in studies of humanities and social sciences; application in data analysis and interpretation of Thai language and literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54