0119111New Paradigm in Thai Language and Literature Study
กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักวิธีการศึกษาแนวต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและตีความข้อมูลทางภาษาและวรรณคดีไทย


The main study of the various methods, the humanities and social sciencest; to be applied in the analysis, understanding and interpretation of Thai language and literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55