0119110Research Methodology in Thai Language and Literature
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิจัย เน้นการนำไปใช้ในการวิจัยด้านภาษาและวรรณคดี ตลอดจนการเขียนโครงการวิจัย


Research methodology with emphasis on usage in language and literature studies; writing a research proposal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54