0116528 Chinese Folk Literature
วรรณกรรมพื้นบ้านจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านจีน พัฒนาการทางภาษาและสังคมของกลุ่มชนในภูมิภาคของจีน ลักษณะวรรณกรรมพื้นบ้านจีน ด้านรูปแบบเนื้อหา
ภาษาแนวคิด เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมพื้นบ้านจีน ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมพื้นบ้านกับสังคมและวัฒนธรรม

Meaning and significances of Chinese folk literature; development of languages and societies of regional communities in China; characteristics of Chinese folk literature in forms,
contents, language and concepts; conditions of changes in Chinese folk literature; relationship between folk literature, culture and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55