0116525Selected Thai Literary Works
งานวรรณกรรมที่คัดสรรของไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์งานวรรณกรรมที่เด่นในแต่ละยุคสมัยของไทย เพื่อศึกษาลักษณะพิเศษที่สะท้อนสังคม ความคิด ปรัชญา และชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น


Analysis of selected Thai literary works in different periods in order to understand the society, thought, philosophy and ways of life etc
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54