0116518Current Trends in Foreign Language Teaching Methods
แนวโน้มปัจจุบันในการสอนภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวโน้มปัจจุบันในการสอนภาษาต่างประเทศ แนวคิดทางทฤษฎีและการปฏิบัติ


Current trends in foreign language teaching methods; their approaches and practices
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet