0116515Design of Curriculum and Learning Plan
การออกแบบหลักสูตร และแผนการเรียนรู้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การออกแบบหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในแบบต่างๆ ตามเนื้อหา ระยะเวลา และระดับผู้เรียน เป็นต้น


Design of curriculum and plan in various kinds according to its contents, duration and level of students etc
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54