0116514Seminar on Research Status of Thai-Chinese Literature
สัมมนาสถานภาพการวิจัยวรรณคดีไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาวิจัยวรรณคดีไทยและจีนในอดีต ด้านทฤษฎี กรอบแนวคิด และการปฏิบัติ สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณคดีไทยและจีนในปัจจุบัน และแนวโน้มการวิจัยในอนาคต


Research of Thai and Chinese literature in the past in the aspects of theories, conceptual frameworks and practice; contemporary status and trends of research in the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54