0116513History of Chinese Literature
ประวัติวรรณคดีจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ พัฒนาการของวรรณคดีจีนในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ในยุคสมัยต่าง ๆ


History and development of Chinese literature in different periods in the aspects of form, content , concept and technique
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet