0116510Seminar on Research Status of Thai - Chinese Language
สัมมนาสถานภาพการวิจัยภาษาไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพการวิจัยภาษาไทยและภาษาจีน ประเด็นการวิจัยที่เป็นไปได้ และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาจีน


Extensive reading and discussion on investigating research status of Thai language and Chinese language; possible research topics and controversies in the Thai and Chinese language
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet