0116507Linguistic Theories
ทฤษฎีภาษาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สาขาวิชาของภาษาศาสตร์ภาคทฤษฎี และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ของสำนักดั้งเดิม สำนักโครงสร้าง สำนักเพิ่มพูน สำนักหน้าที่ และสำนักอื่นๆ


Fields of theoretical linguistics and applied linguistics; linguistic theories in Traditional School, Structural School, Generative School, Functional School etc
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55