0116506Seminar on Teaching Thai-Chinese as a Foreign Language
สัมมนาการสอนภาษาไทย-จีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านงานและอภิปรายเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยและภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาและการสอนภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
ประเด็นการวิจัยที่เป็นไปได้ และข้อโต้แย้งต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาไทยและภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

Extensive reading and discussion in the area of teaching Thai and Chinese as a foreign language within the larger paradigm shift in education and second or foreign language teaching in particular;
possible research topics and controversies in teaching Thai and Chinese as a foreign language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55