0116502Thai-Chinese Literature Related to Society and Culture
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาท หน้าที่และภาพสะท้อนของวรรณกรรมที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย-จีนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน


Role, function and reflection of literature as related to Thai-Chinese society and culture in the past and present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54