0116414Seminar on Sino-Thai Relationship
สัมมนาความสัมพันธ์จีน-ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรม


Seminar on Sino-Thai relationship from the ancient time to the present, concerning language, economy, politics, art and culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54