0116312Chinese and Thai Grammatical Comparison
ไวยากรณ์ภาษาจีน-ไทยเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปรียบเทียบไวยากรณ์ภาษาจีน-ภาษาไทย การอภิปรายข้อค้นพบของผู้เรียนและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาจีน-ไทย


Comparison of Chinese and Thai Grammar in deep details. Discussion of the findings made by students and discussion of articles concernde with Chinese and Thai grammar.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54