0116310Critical Reading of Chinese Essay
การอ่านความเรียงภาษาจีนเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่านบทคัดเลือก ความเรียงขนาดสั้นจนถึงความเรียงขนาดยาวที่ซับซ้อน การอ่านบทคัดเลือกสุนทรพจน์ในเชิงวิจารณ์


Reading short essays and complicatedly long essays. Critical reading of selected texts of speeches.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54