0116309Thai-Chinese Translation
การแปลภาษาไทย-จีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหาการแปลศัพท์ สำนวน โวหาร ลีลาภาษาไทยเป็นภาษาจีน การแปลข้อความและข้อเขียนประเภทต่าง ๆ


Problems in translation of vocabulary, idiom, expression and style from Thai to Chinese. Practice of translation in different texts and writings.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54