0116308Advanced Chinese Grammar
ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ไวยากรณ์จีนตามแนวภาษาศาสตร์ สถานภาพการศึกษาไวยากรณ์จีนในปัจจุบัน


Linguistic approaches to Chinese grammar. State of the studies in Chinese grammar at present.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54