0116305Background of Chinese Literatures
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณคดีจีน ลักษณะวรรณคดีจีนในแต่ละยุค บทคัดเลือกวรรณคดีจีนที่สำคัญ


Kinds of Chinese literature. Characteristics of the Chinese literature in different periods. Excerpts of the masterpiece of Chainese literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54