0116301Advanced Chinese Skills for Communication 1
ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0116202 หรือ
0116202

Course Description
การฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยคำศัพท์ สำนวน ถ้อยคำด้านศิลปะ กีฬา ประเพณี และวรรณกรรมปัจจุบัน ความรู้อักษรจีนในระดับ 2,500 ตัว


Practice in listening, speaking, reading and writing skills with vocabularies, idioms and expressions in arts, sports, traditions and contempolary literatures; knowledge of 2,500 Chinese characters
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55