0116301Advanced Chinese Skills for Communication 1
ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ถ้อยความด้านศิลปะ กีฬา วัฒนธรรม วรรณกรรม ประเภทนิทาน เรื่องสั้นปัจจุบัน ความรู้อักษรจีนใน ระดับ 2,500 ตัว


Vocabularies, expressions and texts in arts, sports, culture, tales and modern short stories. 2,500 Chinese characters are to be mastered.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54