0116208Chinese History and Civilization
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคก่อนปัจจุบันและยุคปัจจุบัน


Chinese history and civilization from ancient period, recent period and contemporary period.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet