0114465Philosophy of Science
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์และความเป็นวิทยาศาสตร์ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ ประเด็นที่น่าสนใจในปรัชญาวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม


Concepts of science and scientific; scientific reasoning ; assessment of scientific knowledge; theory change in science; some topics in philosophy of science ,including impact of science on society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54