0114449Postmodern Thought
ความคิดหลังนวยุค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กำเนิด ความหมาย พัฒนาการของความคิดหลังนวยุคตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ที่มีอิทธิพลต่อสังคมปัจจุบัน


Origin, meaning, development of postmodern thought since at the end of 20th century which has influenced to the change of modern society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54