0114439Islam in Thailand
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมและวันสำคัญ แนวคิดและบทบาทที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย


History and spread of Islam in different parts of Thailand from beginning to the present time, rites and Islamic holidays, its concept and role in society, culture, education, economy and politics in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54