0114438Christianity in Thailand
คริสต์ศาสนาในประเทศไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์ในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมและวันสำคัญ แนวคิดและบทบาทที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย


History and spread of Christianity in different parts of Thailand from beginning to the present time, rites and feasts, its concept and role in society, culture, education, economy and politics in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54