0114437Zen Buddhism
พุทธศาสนานิกายเซน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย พัฒนาการ แนวคิด และหลักคำสอนของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีอิทธิพลต่อสังคม


Meaning, development, concept, and doctrines of Zen Buddhism which have influenced to society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54