0114417Dissertation on Religions and Philosophy
ศาสนาและปรัชญานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา หรือ วิเคราะห์แนวคิดของนักคิดในสังคม สัมมนา และรายงานผลการศึกษาภาคปฏิบัติในระยะเวลา 1 ภาคเรียน


Training work at religious places, religious organization or analysis of thinker’s philosophical concept in society; seminar sessions and writing fieldwork report during the period of one semester.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54