0114415Religious Movements in the Present World
กระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาในโลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติ พัฒนาการของการนำเอาแนวคิดทางศาสนาและความเชื่อต่างๆ มาตีความใหม่ การเคลื่อนไหว แนวทางปฏิบัติตามความเชื่อใหม่ของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่เคลื่อนไหว โดยใช้แนวความคิดและความเชื่อต่างๆ ในโลกปัจจุบัน


History and development of interpreting the religious concepts and different beliefs; movements and ways of religious practice according to the new beliefs of different groups or organizations,
which have moved by using different religious concepts and beliefs in the preset world.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54