0114366Business Ethics
จริยธรรมทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ทฤษฎีและคุณค่าทางจริยธรรม ความสำคัญและวิธีการใช้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจระหว่างประเทศ การประยุกต์หลักศาสนามาใช้ในการบริหารธุรกิจ
ปัญหาและข้อจำกัดของจริยธรรม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

Meaning, theories and values of ethics, importance and the use of ethics for business’ owner which affect on the consumers, society, environment and international business; application of religious doctrines for business
administrations; ethical problems and limitation emphasizing on using case studies for the creation ethical concept in business judgment
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54